Allmänna villkor för däckförvaring.

1. Definitioner
A. Med konsument menas i dessa bestämmelser en fysisk person som beställer en tjänst för
ändamål som huvudsakligen faller utanför näringsverksamhet. För konsumenter gäller nedan
av Konsumentverket godkända villkor. Konsumenter omfattas av konsumenttjänstlagen
(1985:716).-Lagtexten eller en broschyr om lagen ska finnas tillgänglig hos verkstaden.
B. Med näringsidkare menas i dessa bestämmelser en fysisk eller juridisk person som
beställer en tjänst för ändamål som har samband med den egna näringsverksamheten. För
näringsidkare finns särskilda bestämmelser som anges kursiverat.
C. Med kund menas i dessa bestämmelser såväl konsument som näringsidkare.
2. Allmänt
Verkstaden åtar sig att:
a) utföra tjänsten fackmässigt,
b) med tillbörlig omsorg ta till vara kundens intressen,
c) samråda med kunden i den utsträckning som behövs och är möjligt
d) tillhandahålla det material som är behövligt.
3. Beställning av reparation/tjänst
En skriftlig bekräftelse av uppdraget ska lämnas till kunden om denne inte avstår från att få en
sådan och detta har noterats på bekräftelsen/arbetsordem. Avtal om och orsaken till en
provisorisk reparation eller annan avvikelse från ett fackmässigt utförande ska antecknas på
bekräftelsen.

4. Prisuppgift
Verkstaden ska lämna en skriftlig prisuppgift för hela uppdraget om uppdraget beräknas kosta
1 000 kr eller mer. Om kostnaden för uppdraget beräknas understiga 1 000 kr ska en skriftlig
prisuppgift lämnas när konsumenten begär det. Verkstaden behöver inte lämna en skriftlig
prisuppgift om konsumenten avstår från en sådan eller om uppdraget är så ospecificerat att det
är omöjligt att lämna en uppgift ens om ett ungefårligt pris eller ett högsta pris.
Avser uppdraget enbart en förberedande undersökning eller felsökning för att utreda
omfattningen av eller kostnaden för en tjänst, är konsumenten skyldig att betala för
undersökningen. Verkstaden ska i sådana fall avtala om ett högsta pris för sökningen om
denna kostar 1 000 kr eller mer om inte kunden avstår från en sådan uppgift.
I undantagsfall, om det medför betydande praktiska svårigheter att lämna en skriftlig
prisuppgift eller om uppdraget är ospecificerat enligt ovan, får prisuppgiften lämnas per
telefon eller på annat lämpligt sätt. Uppdraget och prisuppgiften ska godkännas av
konsumenten innan arbetet påhöljas och noteras på beställningen.
Om en ungefårlig prisuppgift lämnas får den inte överskridas med mer än 15 %, dock högst
1 000 kr, om inte någon annan prisgräns har avtalats. Har konsumenten angett ett högsta pris
(pristak) får det inte överskridas.


5. Avrådande
Verkstaden är skyldig att avråda från de uppdrag som inte är till rimlig nytta för kunden, t.ex.
när priset för reparationen överstiger hälften av fordonets marknadsvärde. Om kunden ändå
önskar att få uppdraget utfört ska detta antecknas på bekräftelsen. Om det först under
reparationens gång visar sig att reparationen inte kommer att bli till rimlig nytta för kunden,
eller om priset för tjänsten kan bli betydligt högre än kunden hade kunnat räkna med, ska
verkstaden avbryta arbetet och begära kundens anvisningar.

6. Tilläggsarbete
Om det uppstår behov av att utföra ett arbete som inte omfattas av det ursprungliga uppdraget,
men som p.g.a. sitt samband med uppdraget är lämpligt att utföra samtidigt, ska kundens
anvisningar inhämtas. Om kunden önskar att få tilläggsarbetet utfört ska detta antecknas på
arbetsordern. I de fall som kunden inte kan nås inom skälig tid får verkstaden ändå utföra
tilläggsarbetet om priset är lågt i förhållande till det ursprungligen avtalade priset eller om det
finns särskilda skäl att anta att kunden önskar få tilläggsarbetet utfört. Om kunden inte kan
nås är verkstaden ändå skyldig att utföra ett tilläggsarbete om arbetet inte kan uppskjutas utan
fara för allvarlig skada för kunden. För ett tilläggsarbete har verkstaden rätt till ett pristillägg
som är skäligt med hänsyn till tilläggsarbetets art, omfattning och utförande, normalt högst 15
% av priset för det ursprungligen avtalade arbetet, dock högst 1 000 kr. Har kunden angivit ett
högsta pris får det inte överskridas, om inte verkstaden kan göra sannolikt att en ny
överenskommelse har träffats.

7. Leveranstid
För standardbetonade reparationer ska en tidpunkt för leveransen anges redan vid
beställningen och antecknas på bekräftelsen. I övriga fall ska leveranstiden anges när
reparationens omfattning är konstaterad. Om ett avtal om leveranstid inte har träffats ska
uppdraget utföras inom en tid som är skälig med hänsyn till vad som är normalt för en tjänst
av samma art och omfattning. Vid en eventuell leveransförsening ska kunden underrättas och
en ny leveranstid avtalas.

8. Leveransförsening
Om ett uppdrag inte påbörjas, framskrider eller avslutas inom överenskommen tid, och detta
inte beror på något förhållande på kundens sida, är verkstaden ansvarig för förseningen.
Kunden får då hålla inne betalningen som säkerhet för sina krav, kräva att verkstaden utför
uppdraget eller om förseningen är väsentlig häva avtalet. Dessutom kan kunden ha rätt till
skadestånd, se vidare under punkten 17.

9. Avbeställning
En konsument har rätt att avbeställa ett uppdrag innan det avslutas mot en ersättning till
verkstaden beräknad enligt 42 § konsumenttjänstlagen.

10. Kunden uteblir
Om kunden uteblir från en avtalad tid utan att ha avbeställt kan han eller hon bli skyldig att
betala en avbeställningskostnad på 500 kr förutsatt att verkstaden i förväg lämnat tydlig
information om denna kostnad.

11. Betalning av reparation/tjänst
Om inte något annat följer av avtalet, är kunden skyldig att betala sedan verkstaden har utfört
tjänsten, d.v.s. i regel när fordon/däck/fälg avhämtas. Verkstaden är skyldig att ställa ut en
specificerad räkning om kunden begär det. Har kunden i tid begärt en specificerad räkning, är
han eller hon inte skyldig att betala förrän kunden fått en sådan räkning. Betalar inte kunden
vid avhämtningen vad verkstaden har att kräva på grund av uppdraget, får verkstaden hålla
kvar fordonet alt. däck/fälg till dess att den har fått betalt eller, vid tvist om betalningen, till
dess att kunden har ställt godtagbar säkerhet för det belopp som verkstaden har krävt. En
sådan säkerhet kan vara deponering av det omtvistade beloppet hos en bank. När beloppet har
deponerats ska det anges att det får disponeras av den part som enligt en överenskommelse,
ett beslut av Allmänna reklamationsnämnden eller ett domstolsavgörande är berättigad till
hela beloppet eller en del
Om fordonet alt. däck/fälg har lämnats ut trots att kunden inte har betalat eller deponerat
omtvistat belopp har verkstaden rätt att debitera dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen
(1975:635) på det belopp som verkstaden är berättigad till.

12. Kostnad för förvaring
Under uppdrag
Om kunden efter det att fordonet alt. däck/fälg lämnats in inte inom fyra dagar preciserat sitt
reparationsuppdrag och trots uppmaning från verkstaden underlåtit att lämna besked skall
kunden debiteras en förvaringskostnad fr.o.m. den femte dagen. För att debitera en kostnad
måste verkstaden i förväg ha underrättat kunden om denna.
Efter uppdragets färdigställande
Verkstaden har rätt att debitera en förvaringskostnad fr.o.m. den första vardagen efter
överenskommen leveransdag eller, om en bestämd leveransdag inte har avtalats, i regel fr.o.m.
den andra vardagen efter det att kunden har meddelats att fordonet alt. däck/fålg är
leveransklart. En förutsättning för att en förvaringskostnad ska kunna debiteras är att kunden,
eller den som ska betala reparationen eller förvaringen, i förväg har underrättats om denna
kostnad. Detta gäller även vid en försäkringsskada. Kunden kan ha rätt att få ersättning för
förvaringskostnaden från sitt försäkringsbolag.

13. Utbytta delar
Utbytta delar och tillbehör ska hållas tillgängliga för kunden vid leveransen. Verkstaden har
ingen skyldighet att förvara sådana delar sedan fordonet alt. däck/fälg har avhämtats.

14. Reklamation
Vill en konsument åberopa att tjänsten är felaktig bör han eller hon så snart som möjligt
reklamera felet till verkstaden. En reklamation måste göras inom skälig tid efter det att
konsumenten har märkt eller borde ha märkt felet. En reklamation som har gjorts inom två
månader från det att felet upptäcktes ska alltid anses ha kommit in i rätt tid. Reklamationen får
dock inte ske senare än tre år efter det att uppdraget avslutades. Reklamerar konsumenten för
sent förlorar han eller hon rätten att åberopa felet.
Verkstaden åtar sig att så snart som möjligt behandla en inkommen reklamation. Om ett fel
uppkommer när fordonet finns på annan ort ska kunden ta kontakt med verkstaden för att
samråda om vilka åtgärder som bör vidtas. Verkstaden är skyldig att ersätta kostnaden för en
reparation eller annan åtgärd som kunden beordrat på annat håll endast om kunden först har
kontaktat verkstaden, och denna inte har beaktat reklamationen trots att den har varit
berättigad, eller om kunden p.g.a. särskilda omständigheter inte har kunnat nå verkstaden.

Undersökningskostnader
Verkstaden har rätt att debitera kunden för kostnader för en besiktning eller liknande
undersökning av fordonet alt. däck/fälg om syftet med undersökningen är att konstatera om ett
fel föreligger i tjänsten. För att ha rätt till ersättning för ovanstående kostnader ska verkstaden
tydligt ha upplyst kunden om detta senast i samband med mottagandet av reklamationen.
Om garanti finns gäller följande om rätten till ersättning
Om syftet med en besiktning och/eller undersökning är att konstatera om fordonet alt.
däck/fälg har försämrats i något avseende som omfattas av lämnad garanti i punkten 18, har
verkstaden rätt till ersättning för besiktnings- och/eller undersökningskostnaderna om
resultatet visar att fordonet alt. fälg/däck inte har försämrats.
Om däremot syftet med en besiktning och/eller undersökning är att konstatera om
försämringen beror på någon omständighet som anges i punkten 18 andra stycket, ska
verkstaden stå för eventuella kostnader.
För att ha rätt till ersättning för ovanstående kostnader ska verkstaden tydligt ha upplyst
kunden om detta senast i samband med mottagandet av reklamationen.

15. Påföljder vid fel
Verkstaden åtar sig att utan onödigt dröjsmål, efter det att kunden gett verkstaden tillfälle till
det, kostnadsfritt på anvisad verkstad avhjälpa ett fel i ett utfört arbete. Åtagandet, som även
inkluderar transportkostnader, gäller dock inte om avhjälpandet medför olägenheter eller
kostnader som är oskäligt stora för verkstaden i förhållande till felets betydelse för kunden. En
kund får avböja avhjälpande om kunden har särskilda skäl till det. Om verkstaden inte har
avhjälpt en påtalad brist inom skälig tid har en konsument rätt till avdrag på priset, eller att
häva avtalet enligt konsumenttjänstlagen. Konsumenten ska i normalfallet inte behöva
acceptera mer än två avhjälpningsförsök från verkstaden för samma fel. Därefter har han eller
hon rätt till prisavdrag eller hävning.

16. Verkstadens ansvar för fordonet alt. däck/fälg
Verkstaden ansvarar för att fordonet alt. däck/fälg inte skadas medan det är inlämnat.
Ansvaret övergår på verkstaden när fordonet har ställts på en av verkstaden anvisad plats och
nycklarna har överlämnats. Verkstaden går fri från ansvar om den kan visa att skadan inte
beror på försummelse från verkstadens sida.
För föremål som är kvarlämnade i fordonet och inte hör till den normala utrustningen ansvarar
verkstaden endast om ett särskilt avtal om detta har träffats.
Verkstadens ansvar upphör när fordonet har avhämtats och nycklarna har överlämnats till
kunden eller när fordonet på kundens begäran har ställts på en överenskommen plats och låsts.

17. Skadestånd
En konsument har under de i 31-34 §§ konsumenttjänstlagen angivna förutsättningarna rätt till
ersättning för skada, t.ex. utgifter och förluster, som han eller hon har drabbats av på grund av
fel eller dröjsmål. Ersättning utgår dock aldrig för förlust i näringsverksamhet. Ersättning för
att konsumenten inte har kunnat nyttja fordonet utgår inte om ett likvärdigt ersättningsfordon
har ställts till förfogande. I annat fall utgår en ersättning som motsvarar de faktiska
kostnaderna enligt försäkringsbolagens normer för stilleståndsersättning.

18. Garanti
Verkstaden garanterar resultatet av arbetet under 12 månader efter det att uppdraget har
avslutats. Garantin upphör dock att gälla om fordonet dessförinnan har körts mer än 1 000
mil. Försämras resultatet under garantitiden anses arbetet som felaktigt. Garantin gäller inte
för senare ägare till fordonet.
Garantin gäller dock inte om:
a) verkstaden kan visa att det påtalade felet beror på en olyckshändelse eller en därmed
jämförlig händelse eller på vanvård, onormalt brukande eller något liknande förhållande på
kundens sida,
b) tjänsten har utförts provisoriskt eller om kunden p.g.a. osäkerhet om reparationsresultatet,
blivit avrådd från att låta utföra tjänsten och detta har dokumenterats,
c) tjänsten utförts med material som kunden har tillhandahållit och felet kan hänföras till
materialet.
Garantin omfattar inte arbeten av justeringskaraktär, exempelvis justering av framvagn,
strålkastarinställning eller liknande. För reservdelar och tillbehör har verkstaden samma
ansvar mot kunden som aktuell leverantör lämnar i sina leveransbestämmelser. Om
leverantörens åtaganden är av mindre omfattning än denna garanti, ska kunden göras
uppmärksam på detta.
Vill kunden utnyttja garantin ska han eller hon reklamera felet till verkstaden så snart som
möjligt och inom skälig tid. Reklamationen måste dock alltid göras inom angiven garantitid
eller körsträcka. Görs inte detta förlorar kunden sin rätt att utnyttja garantin.
Denna garanti begränsar inte i något avseende konsumentens rätt att istället för garantin
åberopa konsumenttjänstlagens regler.

19. Tvist
Om en tvist uppstår och parterna inte kan lösa den på egen hand kan en konsument vända sig
till den kommunala konsumentvägledningen eller till sin motororganisation. Tvister kan
prövas av Allmänna reklamationsnämnden (ARN) och av allmän domstol. När prövning sker i
någon av dessa instanser får den fordran som är tvistig inte drivas in genom att någon part
ansöker om betalningsföreläggande/vanlig handräckning.
DRF:s kundskydd
Under förutsättning att verkstaden var ansluten till DRF när reparationen gjordes åtnjuter en
konsument DRF:s kundskydd som innebär att DRF svarar för att konsumenten vid en tvist
erhåller den ersättning ARN rekommenderat. Skulle konsumenten inte godta ARN:s
avgörande utan dra tvisten inför domstol bortfaller dock kundskyddet.

Särskilda villkor vid avtal om däckförvaring
Utöver de allmänna villkoren gäller följande särskilda villkor för däckförvaring.

1. Förvaringsavtalet
Verkstaden ska under avtalstiden förvara kundens däck och/eller fälgar på ett
fackmannamässigt sätt, med tillbörlig omsorg ta till vara kundens intressen samt samråda med
kunden i den utsträckning som behövs och är möjligt. Huvudprestationen består i
omhändertagande, tillsyn och vård i övrigt av kundens däck och/eller fälgar under avtalstiden.
Verkstaden ska kontrollera mönsterdjup, lufttryck samt skick på däck/fälg. Kunden ska vid
inlämnandet erhålla ett kvitto som gör det möjligt att identifiera de däck och/eller fälgar som
kunden lämnat in hos verkstaden.

2. Fel och dröjsmål i förvaringen
Fel i tjänsten föreligger om resultatet avviker från det som kunden har rätt att kräva enligt
förvaringsavtalet i punkten 1. Vidare föreligger dröjsmål hos verkstaden om verkstaden inte
tar emot eller lämnar ut däck och/eller fälg vid avtalad tidpunkt eller inom skälig tid från det
att kunden begär detta. Förutsättningar för påföljder vid fel och dröjsmål, kundens rätt att
avbeställa förvaringstjänsten, verkstadens rätt till ersättning för förluster i anledning av
konsumentens avbeställning, verkstadens skadeståndsskyldighet samt jämkning av skadestånd
anges i de allmänna villkoren samt i konsumenttjänstlagen. Verkstadens ersättningsskyldighet
till kunden på grund av skada omfattar inte förlust i näringsverksamhet.

3. Rätten att hålla kvar däck/fälg
Är konsumenten sen med betalningen får verkstaden hålla kvar däck och/eller fälg till dess att
verkstaden fått betalt, eller vid tvist om betalningen, till dess att konsumenten ställt godtagbar
säkerhet för det belopp verkstaden har krävt.
Har konsumenten inte avhämtat däck och/eller fälg efter avtalstidens slut har verkstaden rätt
att försälja de förvarade däcken/fälgarna i enlighet med bestämmelserna i lagen om
näringsidkares rätt att sälja saker som inte har hämtats (1985:982).

4. Information till kunden
Kunden ska vid däckskifte och efter tjänstens avslutande, muntligt informeras om vikten av
att efterdra muttrar.

5. Övriga bestämmelser vid förvaring
Kunden får inte överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt förvaringsavtalet till annan
utan verkstadens skriftliga medgivande. Kunden ska se till att verkstaden har aktuella
kontaktuppgifter för kallelse till däckskifte.

Linköping
Fröstorpsgatan 2
582 73 Linköping
013-357850

Norrköping
Maskingatan 10 
602 23 Norrköping
011-211750

Motala
Vintergatan 18
591 32 Motala

0141-203580

Mjölby
Kungvägen 91
595 40 Mjölby

0142-299690